วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551


ใบงานที่ ๔.๑

เรื่อง ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ความหมาย ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
และประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
รายวิชา ง ๓๐๒๑๘ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑